Байгаль хамгаалал

Зорилго №2

Мод тарих, ойжуулах, одоо байгаа ой модыг хамгаалах, нөхөн сэргээх мөн агаарын бохирдлыг бууруулах

Монгол Хийморь ТББ нь Архангай аймагт мод тарих, ойжуулах, одоо байгаа ой модыг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд туслалцаа үзүүлж ахуйн хэрэглээнд хэрэглэж буй нүүрсийг халж, био түлш нэвтрүүлэн агаарын бохирдлыг бууруулахаар ажиллаж байна.

conservation