Олон нийтийн сургалт, оролцоо

Зорилго № 4

Орон нутгийн иргэдийг сургаж байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой орлоготой болгоно

Орон нутгийн иргэдийн холбооны гишүүдийг био түлшний үйлдвэрлэл болон аялал жуулчлалын сургалтанд хамруулах болно. Энэ нь зөвхөн олон нийтийг хамарсан ажлын байр, орлогын эх үүсвэрээр хангах төдийгүй байгаль орчныг хамгаалах ач холбогдлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх юм.

community